Sunday, January 3, 2010

Update from Antarctica - Jan 03 2010 13:35:33 GMT

Weather getting better @ Patriot Hills Basecamp. Hope it stays this way til our flight back to Punta Arenas. Going to hike da hills around here 4 few hrs.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Thời tiết nhận được tốt hơn @ Patriot Hills Basecamp. Hy vọng nó vẫn theo cách này til chuyến bay của chúng tôi trở về Punta Arenas. Đi đồi da đi lang thang quanh đây 4 vài giờ.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Jan 03 2010:

wthr gett_i betr @ ph.hope it stays this way til our flt back 2 pa.go_i 2 hike da hills around here 4 few hrs

No comments: