Tuesday, January 5, 2010

Update from Antarctica - Jan 05 2010 20:51:02 GMT

Finally we're able to fly back to Punta Arenas 2nite. It's been a long wait 4 us.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Cuối cùng chúng tôi có thể bay trở lại 2nite Punta Arenas. Nó được một chờ đợi lâu dài 4 chúng tôi.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Jan 05 2010:

finally we're able 2 fly back 2 pa 2nite.it's been a lng wait 4 us

No comments: