Friday, December 18, 2009

Update from Antarctica @ 80°21'1.0"S 81°18'26.0"W

We practice today , camp out near Patriot Hills Basecamp. Go bak tomorrow , pak 4 trip. Hope to fly out next day.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Chúng ta thực hành ngày hôm nay, trại ra gần Patriot Hills Basecamp. Go bak ngày mai, Pak 4 chuyến đi. Hy vọng để bay ra vào ngày hôm sau.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 19 2009:

we prac 2day,camp out near ph.go bak tmr,pak 4 trip.hope 2 fly out next day

No comments: