Sunday, December 20, 2009

Update from Antarctica @ 88°59'50.0"S 85°35'2.0"W

Landed @ 89 degree. Beautiful weather. Camp 4 the night before skiing tomorrow.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Đã hạ cánh @ 89 độ. Thời tiết đẹp. Trại 4 đêm trước khi trượt tuyết vào ngày mai.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 20 2009:

lnd_e @ 89 deg.beau wthr.camp 4 d nite b4 ski_i tmr

No comments: