Tuesday, December 29, 2009

Update from Antarctica @ 89°54'42.0"S 130°04'45.0"W

Day 5. We can see South Pole station from here. Only a few nm to go. Going to have David & Nubo do voice update.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Ngày 5. Chúng ta có thể thấy Nam Cực trạm từ đây. Chỉ có một vài nm để đi. Sẽ có David & Nubo để cập nhật giọng nói.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 30 2009:

day 5.we can c sp station fr here.only a few nm 2 go.go_i 2 hav dv & nb do voice update

No comments: