Tuesday, December 22, 2009

Update from Antarctica @ 89°09'40.0"S 88°11'17.0"W

We !did ski as long as planed & decided to take it easy next to days to acclimate better.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Chúng tôi! Đã trượt tuyết miễn là quy hoạch & quyết định đi dễ dàng bên cạnh ngày để acclimate tốt hơn.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 22 2009:

we !did ski as lng as pln_e & decided 2 take it easy nxt 2 days 2 acclimate betr

No comments: