Saturday, December 19, 2009

Update from Antarctica - Dec 20 2009 00:45:18 GMT

Returned to Patriot Hills Basecamp @ 11:30am after 3h of skiing. Pack our sleds. Hope weather is good tomorrow 4 flight to last degree so we can start skiing to the South Pole.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Trở về Patriot Hills Basecamp @ 11:30 sau khi 3giờ của trượt tuyết. Pack Sleds của chúng tôi. Hy vọng là thời tiết tốt vào ngày mai 4 chuyến bay đến mức độ cuối cùng để chúng tôi có thể bắt đầu trượt tuyết đến Nam cực.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 20 2009:

returned 2 ph @ 11:30am after 3h of ski_i.pack our sleds.hope wthr is gud tmr 4 flt 2 last deg so we can strt ski_i 2 d sp

No comments: