Saturday, December 26, 2009

Update from Antarctica @ 89°24'56.0"S 94°10'22.0"W

Was quite cold this morning , -30 but now = -25. Will ski long er hour tomorrow & da rest to try reaching da pole by New Year.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Khá lạnh, sáng nay, nhưng bây giờ -30 = -25. Sẽ trượt dài er giờ ngày mai & da phần còn lại để cố gắng đạt đến cực da của năm mới.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 26 2009:

was quite cld this mrng,-30 but now = -25.wll ski lng er hr tmr & da rest 2 try reach_i da pole by nwyr

No comments: