Saturday, December 19, 2009

Update from Antarctica - Dec 20 2009 01:00:52 GMT

Forgot to mention David is now our guide. Ronnie un fortunately hurt his back a little so David replaced him. David is an experient mtneer & polar explorer. So we good.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Quên đề cập đến David bây giờ là hướng dẫn của chúng tôi. Ronnie un may mắn thay đau của mình trở lại một ít để David thay thế ông. David là một mtneer experient & thám hiểm vùng cực. Vì vậy, chúng ta tốt.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 20 2009:

forgot 2 mention dv is now our gde.rn un ftn_l hurt his back a little so dv replaced him.dv is an experient mtneer & polar explorer.so we gud

No comments: