Monday, December 21, 2009

Update from Antarctica @ 87°06'3.0"S 87°05'34.0"W

Day 1. Got 6 hour skiing on sticky snow. Quite tough. Increase 1 more hour tomorrow. Share tent with Nubo & Andy. Take turn cooking.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Ngày 1. Got 6 giờ trượt tuyết trên tuyết dính. Khá cứng rắn. Tăng thêm 1 giờ vào ngày mai. Chia sẻ với lều Nubo & Andy. Hãy bật nấu.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 21 2009:

day 1.got 6 hr ski_i on sticky sno.quite tuf.incr 1 more hr tmr.share tnt wth nb & ad.take turn cook_i

No comments: