Wednesday, December 30, 2009

Update from Antarctica - Dec 31 2009 04:22:37 GMT

South Pole station uses new zealand time. In a few hour there will be ceremony to move da mark of geographic South Pole to its new correct location.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Nam Cực trạm sử dụng thời gian New Zealand. Trong một vài giờ sẽ có buổi lễ để di chuyển dấu da của địa lý Nam cực đến vị trí đúng của nó mới.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 31 2009:

sp station uses new zealand time.in a few hr there wll b ceremony 2 move da mark of geographic sp 2 its new corrct loc.

1 comment:

Mukesh said...

Khai,
Have fun. Happy new year to you.
-Mukesh