Sunday, December 20, 2009

Update from Antarctica - Dec 20 2009 22:35:03 GMT

Tomorrow plan is ski 6 or 7 hour to aclimate. We're @ 9036 foot. Share tent with Nubo.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Ngày mai kế hoạch là trượt tuyết 6 hoặc 7 giờ đến aclimate. Chúng tôi đang @ 9.036 foot. Chia sẻ với Nubo lều.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 20 2009:

tmr pln is ski 6 or 7 hr 2 aclimate.we're @ 9036 ft.share tnt wth nb

No comments: