Thursday, December 24, 2009

Update from Antarctica - Dec 24 2009 13:05:41 GMT

Today is rest day. Going to have Christmas eve lunch & my fruit cake in our tent.

The above was translated by Kbot.

.........................................

Đây là bản dịch sang tiếng Việt bởi Google Language Tools (còn hạn chế và không chính xác):

Hôm nay là phần còn lại trong ngày. Đi ăn trưa eve Christmas & bánh trái cây của tôi trong lều của chúng tôi.

.........................................

The following is the original message sent by Khai via satellite on Dec 24 2009:

today is rest day.go_i 2 hav xms eve lunch & my fruit cake in our tnt.

No comments: